HAKKIMIZDA

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İTOTAM)

Üyelerine 1979 yılından beri tahkim hizmeti veren İstanbul Ticaret Odası, Tahkim- Uzlaştırma- Hakem Bilirkişilik Yönetmeliği'nin tahkime ilişkin hükümlerini 08.03.2012 tarihi itibarıyla 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca revize etmiştir. Şu ana kadarki İTO Tahkim sistemi, “türü kendine özgü” kurallar içeren bir tahkim sistemi olmuştur. 08.03.2012 tarihi itibariyle İTO Tahkim Yönetmeliği revize olmuşsa da, bu revizyon 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu doğrultusunda yapılmış, genel olarak sistem değişmemiştir.

Bilindiği üzere, Tahkim, günümüz ticari ilişkilerinde ağırlıklı olarak tercih edilen uyuşmazlık çözüm yolu olması bakımından büyük öneme haizdir. Üyelerimizin gerek diğer üyelerimizle, gerek yerli yahut yabancı firmalarla yaptıkları sözleşmelere örnek İTO Tahkim Şartını koymaları olası bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığın hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak bakımından önemlidir.

Tahkim, birçok ülkede ticari uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözümünde yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Kendi ülkelerini tahkim açısından daha cazip hale getirmek isteyen devletler mevzuatlarının değiştirmiş veya yenilemişlerdir. Ülkemiz, tahkim konusundaki gelişmelere seyirci kalmayarak gerek ulusal mevzuatında yaptığı düzenlemelerle gerekse taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarla dünyadaki gelişmelere ayak uydurmuştur.

Mahkemelerin tahkim yargılamasına olan müdahalesinin sınırlanması, tahkim yargılaması süresinin kısalığı, asgariye indirilmiş usuli formaliteler, tarafların serbestçe tahkim yerini belirlemeleri, alanında uzman ve tanınmış hakemlerin varlığı ve yargılamanın gizliliği uluslararası ticaretin aktörlerinin en önem verdikleri konulardır. Tarafların iradelerinin uyuşmasını ön planda tutan, anlaşmazlıkların hızlı, ekonomik ve konusunun uzmanı hakemlerce çözümlenmesi için tarafların sözleşmelerine tahkim şartını koymaları amaca uygun bir çözümdür.

Odamız tahkim yoluyla ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi teşvik etmekte ve tahkim kurumunun geliştirilmesi bakımından etkin bir rol oynamaktadır. Bu itibarla, 1979 yılından beri vermiş olduğu tahkim hizmetini, uluslararası uygulamalara ve yabancı ülkelerdeki emsallerine uygun olarak verebilmek için tahkim merkezi kurulması çalışmalarına başlamıştır.

İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM), Oda Meclisimizin 16.10.2014 tarihli kararıyla kurulmuş ve bu tarih itibariyle tahkim hukuku alanındaki yeni gelişmeler ve çağdaş kurumsal tahkim sistemleri ışığında hazırlanmış olan İTOTAM Tahkim Kuralları yürürlüğe girmiştir. Tahkim Kurallarımızla birlikte Tahkim Merkezi Divanı ve Sekreterliğinin Yapısı ve Çalışma Usulleri Hakkında İç Yönetmeliğimiz ve Tahkim Giderleri Yönetmeliğimiz de yürürlüğe girmiştir.

İTOTAM Tahkim Kuralları 09.04.2015 ve 14.04.2016 tarihlerinde tahkimle ilgili gelişmeler dikkate alınarak kurallar revize edilmiştir.
Şu an yürürlükte olan Kurallar 14.04.2016 tarihli Kurallardır. 14.04.2016 tarihi itibariyle "Acil Durum Hakemi Kuralları" (EK III) ve "Küçük Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Tahkim Kuralları" (Ek IV) yürürlüğe girmiştir. Getirilen bu yeni hükümler nedeniyle Tahkim Kurallarının ilgili maddeleri revize edilmiştir. 

Tahkim Kurallarımızın güncellenmesi çalışmalarında, 2010 tarihli UNCITRAL Tahkim Kuralları'nın model alınmış ve bu bağlamda, Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları 2012 (ICC), İsviçre Kuralları, Viyana Kuralları, Avusturya Kuralları gibi yeni düzenlemelerden yararlanılmıştır.

Çağdaş tahkim kurallarından esinlenilerek ve UNCITRAL 2010 Tahkim Kurallarına dayalı ve çağdaş tahkim merkezleri tahkim kurallarıyla uyumlu olarak hazırlanan Yeni Tahkim Kurallarımız ve ilgili Yönetmelikleri bilgilerinize sunmaktan memnuniyet duyarız. Tahkim Merkezimiz ulusal ve uluslararası tahkim alanındaki gelişmeleri takip ederek üyelerini bilgilendirmeye devam edecektir.