HAKKIMIZDA

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM MERKEZİ (İTOTAM)

a. Üyelerine 1979 yılından beri tahkim hizmeti veren İstanbul Ticaret Odası, Tahkim- Uzlaştırma- Hakem Bilirkişilik Yönetmeliğinin tahkime ilişkin hükümlerini 08.03.2012 tarihi itibarıyla 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca revize etmiştir. İTO Tahkim sistemi, “türü kendine özgü” kurallar içeren bir tahkim sistemi olmuştur. 08.03.212 tarihi itibariyle İTO Tahkim yönetmeliği revize olmuşsa da, bu revizyon 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu doğrultusunda yapılmış, genel olarak sistem değişmemiştir.

Bilindiği üzere, Tahkim, günümüz ticari ilişkilerinde ağırlıklı olarak tercih edilen uyuşmazlık çözüm yolu olması bakımından büyük önemi haizdir. Üyelerimizin gerek diğer üyelerimizle, gerek yerli yahut yabancı firmalarla yaptıkları sözleşmelere örnek İTO Tahkim Şartını koymaları olası bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığın hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak bakımından önemlidir.

Tahkim, birçok ülkede ticari uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözümünde yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Kendi ülkelerini tahkim açısından daha cazip hale getirmek isteyen devletler mevzuatlarının değiştirmiş veya yenilemişlerdir. Ülkemiz, tahkim konusundaki gelişmelere seyirci kalmayarak gerek ulusal mevzuatında yaptığı düzenlemelerle gerekse taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarla dünyadaki gelişmelere ayak uydurmuştur.

Mahkemelerin tahkim yargılamasına olan müdahalesinin sınırlanması, tahkim yargılaması süresinin kısalığı, asgariye indirilmiş usuli formaliteler, tarafların serbestçe tahkim yerini belirlemeleri, alanında uzman ve tanınmış hakemlerin varlığı ve yargılamanın gizliliği uluslararası ticaretin aktörlerinin en önem verdikleri konulardır.

Tarafların iradelerinin uyuşmasını ön planda tutan, anlaşmazlıkların hızlı, ekonomik ve konusunun uzmanı hakemlerce çözümlenmesi için tarafların sözleşmelerine tahkim şartını koymaları amaca uygun bir çözümdür.

Odamız tahkim yoluyla ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi teşvik etmekte ve tahkim kurumunun geliştirilmesi bakımından etkin bir rol oynamaktadır. Bu itibarla, 1979 yılından veri vermiş olduğu tahkim hizmetini, uluslararası uygulamalara ve yabancı ülkelerdeki emsallerine uygun olarak verebilmek için tahkim merkezi kurulması çalışmalarına başlamış ve İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) 16 Ekim 2014 tarihinde kurulmuştur.

İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) Tahkim Kuralları tahkim hukuku alanındaki yeni gelişmeler ve çağdaş kurumsal tahkim sistemleri ışığında hazırlanmıştır. Yeni Kurallarımız Oda Meclisimizin 09.04.2015 tarihli kararıyla onaylanmış ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Tahkim Kurallarımızla birlikte Tahkim Merkezi Divanı ve Sekreterliğinin Yapısı ve Çalışma Usulleri Hakkında İç Yönetmeliğimiz ve Tahkim Giderleri Yönetmeliğimiz de yürürlüğe girmiştir. Tahkim Kurallarımızın güncellenmesi çalışmalarında, 2010 tarihli UNCITRAL Tahkim Kurallarının model alınmış ve bu bağlamda, Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları 2012 (ICC), İsviçre Kuralları, Viyana Kuralları, Avusturya Kuralları gibi yeni düzenlemelerden yararlanılmıştır.

İTOTAM Tahkim Kuralları 09.04.2015,14.04.2016 ve 14.12.2017 ve 31.03.2021 tarihlerinde tahkimle ilgili gelişmeler dikkate alınarak kurallar revize edilmiştir.

14.04.2016 tarihi itibariyle "Acil Durum Hakemi Kuralları" (EK III) ve "Basit Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Tahkim Kuralları" (Ek IV) yürürlüğe girmiştir. Yine 11.03.2021 tarihinde Arabuluculuk-Tahkim (MED-ARB) Kuralları yürürlüğe girmiştir. Şu an yürürlükte olan Tahkim Kuralları 31.03.2021 tarihli Kurallardır.

Arabuluculuk Kurallarının kabulüyle Tahkim Merkezimizin adı İTOTAM Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak değiştirilip, Kurallarımız da gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz ulusal ve uluslararası tahkim ve arabuluculuk alanındaki gelişmeleri takip ederek üyelerini bilgilendirmeye devam edecektir.