TAHKİM BAŞVURUSU

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İTOTAM)

İTOTAM Tahkim Kuralları 11.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kurallar, yürürlüğe giriş tarihinden sonra yapılan tahkim başvurularında uygulanır. Ancak taraflar, tahkim anlaşmasının yapıldığı anda yürürlükte olan Tahkim Kurallarının uygulanmasını kararlaştırmışlar ise, tahkim yargılamasında anlaşmanın yapıldığı anda yürürlükte bulunan Kurallar uygulanır.

Tahkime başvurmak isteyen taraf, başvurusunu İTOTAM Sekreterliğine sunar.

Başvuru harcı yatırılır.

Sekreterlik, başvuruyu davalıya tebliğ eder. Davalı 1 ay içinde sekreterliğe cevap dilekçesini sunar ve dilekçe teatisi devam eder.

Sekreterlik idari masraflar ile hakem ücreti ve masraflarını karşılayacak avans miktarını belirler ve taraflara bildirir. Avans miktarı davacı ve davalı tarafından eşit olarak ödenir. Avans miktarı, tahkim yargılaması sırasında her zaman ayarlanabilir. İdari masraf tutarından harcanmamış kısmı taraflara iade edilir.

Sekreterlik hakem kurulunun oluşturulması işine devam eder; taraflarca hakem seçilemediği hallerde hakemler Divan tarafından seçilirler.

Hakemler Divan onayından önce Sekreterliğe tarafsızlık, bağımsızlık ve elverişlilikle ilgili yazılı bir beyanda bulunur.

Hakem kurulunun oluşmasından sonra masraf avansının ödenmiş olması şartıyla Sekreterlik dosyayı hakem kuruluna iletir. Masraf avansının ödenmemesi halinde, Sekreterlik yargılamayı durdurur ve avansının yatırılması için 2 haftalık bir ek süre verir. Ek süre içinde de masraf avansı yatırılmadığı takdirde durum hakem kuruluna iletilir, hakem kurulu yargılamaya son verir.

Yargılama sırasında hakem kurulu taraflardan delil veya tanık isteyebilir, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

Taraflar yazılı beyanlarıyla duruşma yapılmasının istemediği takdirde, hakem kurulu sadece dosya ve belgeler üzerinden uyuşmazlığı karara bağlayabilir.

Bütün duruşmalar tutanağa geçirilir. Taraflar tutanağın bir örneğini alabilir.

Tahkim yeri, kural olarak İstanbul’dur. Hakem kurulu, taraflara danışarak duruşmanın herhangi bir yerde yapılmasına kara verebilir.

Taraflar, tahkim yargılamasında kullanılacak dil veya dilleri seçmekte serbesttir.

Hakem kurulu, tahkim yargılaması sırasında ticari sırların ve gizli bilgilerin korunması için gerekli önlemleri alır. Taraflar ve temsilcileri de gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Hakem Kararına karşı yetkili mahkemede ‘iptal’ davası açılabilir.

Üyelerimiz yapmış oldukları sözleşmelerine aşağıdaki örnek tahkim şartını koyabilirler.

ÖRNEK TAHKİM ŞARTI

İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan ya da bu sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin bulunan her türlü uyuşmazlık veya istem İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözülecektir.

AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLER TARAFLARCA YUKARIDAKİ TAHKİM ŞARTINA EKLENEBİLİR:

Tahkim dili ……………..…. olacaktır.
Uyuşmazlığın esasına………………. hukuku uygulanacaktır.

ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI UYGULANMAKSIZIN İTOTAM TAHKİMİ TARAFLAR ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARININ UYGULANMASINI İSTEMİYORSA TAHKİM ŞARTINA ŞU İLAVEYİ YAPABİLİR:
Acil durum hakemi kuralları uygulanmaz.

Tahkim ve Acil Durum Hakemi Başvurusu Yapılması ve Ücret

İTOTAM nezdinde dava açılabilmesi 400 TL başvuru harcı yatırılması gerekmektedir. (Basit hukuk uyuşmazlıklarında yatırılan 400 TL hem başvuru harcı hem idari masraf avansı yerine geçer, ancak İTOTAM Basit Hukuk Uyuşmazlıklarına ilişkin kuralların uygulanabilmesi için tarafların sözleşmelerini 14.04.2016 tarihinden sonra akdetmiş olmaları yahut bu hususta özellikle anlaşmış olmaları gereklidir.).

İTOTAM nezdinde Acil Durum Hakemi başvurusunda bulunulabilmesi için 750 TL başvuru harcı ve 25.000 TL acil durum hakemi ücreti yatırılması gerekmektedir.

Harçlar aşağıda belirtilen İBAN'a gönderildikten sonra dekont şu üç adrese mail yoluyla iletilmelidir ( senem.bahcekapili@ito.org.tr, bugrahan.helvaci@ito.org.tr, ozlem.cetin@ito.org.tr). Davacı şirketin/gerçek kişinin tam isminin mutlaka dekontta görüntülenebiliyor olması gerekmektedir.

Harcın yatırılmasına müteakip Tahkim Talebi yahut Acil Durum Hakemi Talebi, dekontla birlikte ve İTOTAM kurallarında belirtilen sayılarda, pdf formatında mail yoluyla tarafımıza iletilmelidir ve hardcopy'leri de mutlaka tarafımıza postalanmalıdır. Dosyanın hardcopyleri bütün ekleriyle birlikte yeterli sayılarda tarafımıza postayla iletilmeden davalıya tebligat yapmamız mümkün olmamaktadır. Tahkim talebinde İTOTAM Kuralları m.8'de yer alan hususlara yer verilmelidir. Ayrıca kanun gereği özel yetki arandığından, vekilin tahkim sürecini takip etmek hususunda vekâletnamede bilhassa yetkilendirilmiş olması gerekmektedir, dolayısıyla vekâletnamede ilgili yetkinin varlığına ilişkin bir ibare bulunması gerekmektedir.

İSTANBUL TİCARET ODASI
GARANTİ BANKASI İSTANBUL TİCARİ ŞUBESİ
IBAN: TR87 0006 2001 6750 0001 2997 95