TAHKİM BAŞVURUSU

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İTOTAM)

İTOTAM Tahkim Kuralları 14.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kurallar, yürürlüğe giriş tarihinden sonra yapılan tahkim başvurularında uygulanır. Ancak taraflar, tahkim anlaşmasının yapıldığı anda yürürlükte olan Tahkim Kurallarının uygulanmasını kararlaştırmışlar ise, tahkim yargılamasında anlaşmanın yapıldığı anda yürürlükte bulunan Kurallar uygulanır.

Tahkime başvurmak isteyen taraf, başvurusunu İTOTAM Sekreterliğine sunar.

Başvuru harcı yatırılır.

Sekreterlik, başvuruyu davalıya tebliğ eder. Davalı 30 gün içinde sekreterliğe cevap dilekçesini sunar ve dilekçe teatisi devam eder.

Sekreterlik idari masraflar ile hakem ücreti ve masraflarını karşılayacak avans miktarını belirler ve taraflara bildirir. Avans miktarı davacı ve davalı tarafından eşit olarak ödenir. Avans miktarı, tahkim yargılaması sırasında her zaman ayarlanabilir. İdari masraf tutarından harcanmamış kısmı taraflara iade edilir.

Sekreterlik hakem kurulunun oluşturulması işine devam eder; taraflarca hakem seçilemediği hallerde hakemler Divan tarafından seçilirler.

Hakemler Divan onayından önce Sekreterliğe tarafsızlık, bağımsızlık ve elverişlilikle ilgili yazılı bir beyanda bulunur.

Hakem kurulunun oluşmasından sonra masraf avansının ödenmiş olması şartıyla Sekreterlik dosyayı hakem kuruluna iletir. Masraf avansının ödenmemesi halinde, Sekreterlik yargılamayı durdurur ve avansının yatırılması için (15) günlük bir ek süre verir. Ek süre içinde de masraf avansı yatırılmadığı takdirde durum hakem kuruluna iletilir, hakem kurulu yargılamaya son verir.

Yargılama sırasında hakem kurulu taraflardan delil veya tanık isteyebilir, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

Taraflar yazılı beyanlarıyla duruşma yapılmasının istemediği takdirde, hakem kurulu sadece dosya ve belgeler üzerinden uyuşmazlığı karara bağlayabilir.

Bütün duruşmalar tutanağa geçirilir. Taraflar tutanağın bir örneğini alabilir.

Tahkim yeri, kural olarak İstanbul’dur. Hakem kurulu, taraflara danışarak duruşmanın herhangi bir yerde yapılmasına kara verebilir.

Taraflar, tahkim yargılamasında kullanılacak dil veya dilleri seçmekte serbesttir.

Hakem kurulu, tahkim yargılaması sırasında ticari sırların ve gizli bilgilerin korunması için gerekli önlemleri alır. Taraflar ve temsilcileri de gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Üç hakemli uyuşmazlıklarda hakem kurulunun ilk toplantı tutanağını düzenlediği tarihten itibaren bir yıl içinde esas hakkında karar verilir. Tek hakemli davalarda bu süre hakemliği kabul etme tarihinden itibaren başlar.

Hakem Kararına karşı yetkili mahkemede ‘iptal’ davası açılabilir.

Üyelerimiz yapmış oldukları sözleşmelerine aşağıdaki örnek tahkim şartını koyabilirler.

ÖRNEK TAHKİM ŞARTI

İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan ya da bu sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin bulunan her türlü uyuşmazlık veya istem İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözülecektir.

AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLER TARAFLARCA YUKARIDAKİ TAHKİM ŞARTINA EKLENEBİLİR:

Tahkim dili ……………..…. olacaktır.
Uyuşmazlığın esasına………………. hukuku uygulanacaktır.

ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI UYGULANMAKSIZIN İTOTAM TAHKİMİ TARAFLAR ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARININ UYGULANMASINI İSTEMİYORSA TAHKİM ŞARTINA ŞU İLAVEYİ YAPABİLİR:
Acil durum hakemi kuralları uygulanmaz.